iMall of the West izoletha intuthuko eNtshongweni

iMall of the West izoletha intuthuko eNtshongweni

Original Source: Government Publications: Ezasegagasini Metro

lsigaba sokuqala sohlelo lokuthuthukiswa kweNtshongweni olubhekwe ngabomvu kulindeleke ukuba luqale ngo 2019 ngesakhiwo esingu 85 000m2 ububanzi, “i Mall of the West“, okulindeleke ukuba siqede ukwakhiwa ngasekuqaleni kuka 2022. uNonduduzo Ngcongo ubhala ngemithelela yale ntuthuko emnothweni wale ndawo noweTheku lonkana.

Umdwebo wend lela okuzobukeka ngayo iMall of the West uma sekuphelile ukwakhiwa kwayo ngo 2022. Ukwakhiwa Itwalesi sakhiwo sezitolo okulindeleke ukuba kuqale ekuqaleni konyaka ozayo kuyingxenye yesigaba sokuqala sephrojekthi yokuthuthukiswa ItweNtshongweni. Izithombe: ZITHUNYELWE UHLELO lo kuthuthukiswa kwale ndawo oluzodla R28 billion luyingxenye yezinhlelo okulindeleke ukuba zenze umahluko omkhulu eku vuselelweni kanye nasend leleni okuhleleke ngayo isifunda esiseNtshonalanga seTheku nomnotho waso.

Lo msebenzi wokuthuthukisa le ndawo uzokwenziwa wu-Tongaat Hulett Developments ngokubambisana noMasip ala waseThekwini kanye noMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nemvelo lcwa Zulu Natali. Le ntuthuko izothatha iminyaka engu 15 kuya kwengu 20 kanti u Tongaat Hulett Developments ulindele ukuthi le ntuthuko enkulu kangaka yakhe amathuba okuqashwa kwabantu abangu 35 000 ngokugcwele kanye nabangu 400 000 abazosebenza itoho. Le phrojekthi kulindeleke ukuba ingenise R700m wentela kuMasipala ngonyaka kanye no R5, 1 billion wemali engenayo ngonyaka.

Yonke le ntuthuko izothatha indawo engamahekthare angu 2 000 kanti izofaka indawo yenxanxathela yezitolo ezobizwa nge Mall of the West eduze kwayo okuzoba khona izindawo zokuhlala, zohwebo, zokuthuthwa kwempahla kanye nezindawo ezivulelekile zokuzijabulisa.

Izigaba ezilandelayo zale ntuthuko zizokhombisa ukuxhumana okukhona phakathi kwezakhiwo nemvelo. Ipulani yayo ithi ayifane neyeGateway Theatre of Shopping eMhlanga kanti iyingxenye yezinhlelo zolcwakha idolobha elisha eNtshonalanga yeTheku ngombono wokuhlanganisa abantu ngebhizinisi, imvelo nokungcebeleka.

kusheshisa le ntuthuko, imigwaqo isiqaliwe ukulungiswa kuKassier Road lapho le ntuthuko izokwenzeka khona. Iphini leMenenja yeDolobha lalcwa Economic Development and Planning kuMasipala, uPhilip Sithole uthe “Siyajabula ukuthi kuhamba ngomumo ezinhlelweni zolcwakhiwa kwale nxanxathela yezitolo, okuzokhombisa ukuqala kwentuthuko eNtshongweni elindeleke ukuba ifake umfutho ngokubonakalayo ekuthuthukeni komnotho kulesi sifunda.”

“Lephrojekthi siyithathe njengezoletha enye intuthuko kule ndawo ngesizathu sokuthi isendaweni ehlonzelwe intuthuko enkulu yengqalasizinda, okuhloswe ngayo ukuba ithuthukise imboni yokuthuthwa lcwempahla phakathi lcwezifunda zohwebo ezinkulu eNingizimu Afrika. Izolekelela ngemisebenzi yokukhipha nokuhambisa imp ahla. Lokhu kuzokwakha amathuba emisebenzi ezindaweni eziseduze, iphinde ibe nomthelela omuhle lcwezomnotho emphakathini” echaza. USithole uncome iTongaat Hulett Developments ngokuzibophezela kwayo ekuthuthukiseni umnotho womphakathi. “Le projekthi iwubufakazi kwesingakuzuza uma sihlangana sisebenzisana ukuvuselela umnotho”.

“Njengoba sizama ukulwa nokungalingani kwabantu emphakathini ngokuthi senze izinguquko ezisheshayo lcwezomnotho, asinanazi ukuthi le ntuthuko yaseNtshongweni izoba usizo ekuthuthukiseni umnotho eThekwini naseSifundazweni,” kusho uSithole.

Isebangeni elingamakhilomitha angu 30 eNtshonalanga emgwaqweni uN3. Le ntuthuko isendaweni enemvelo enhle ngendlela eyisimanga kanti izohlanganisa imiphakathi yezindawo ezahlukene, futhi izokwakhiwa ngendlela ebhekelela imvelo, umphakathi kanye nomnotho

IMall of the West izoba yiwona mgogodla wedolobhana lale ndawo, kanti izokwakhiwa ngendlela ekhuthaza impilo ehlukile eyenza kungabi namehluko ezindaweni zangaphandle nangaphakathi. Izoba undabamlonyeni ngezitolo kanye nezokuzijabulisa kubahlali kanye nezivakashi.

Ngaphezu lcwalokho, i Tongaat Hulett Developments izofaka uhlelo lwayo olubizwa nge iThuba elizoqinisekisa ukuhlomula komphakathi ngamathuba omnotho, amakhono kanye nezinhlelo zokuthuthukisa amabhizinisi emiphakathini eseduze, iqinisekisa ukuthi amabhizinisi kanye nabasebenzi bendawo bayingxenye yentuthuko. Uhlelo lweThuba olokuhlomisa imiphakathi namabhizinisi ngoqeqesho ukuze babe namakhono abalulekile azobasiza.
View PDF
Phone: +27 (0)32 439 4000 | Email: commercial@tongaat.com | Address: Amanzimnyama Hill Road, Tongaat, KwaZulu-Natal | Postal address: PO Box 22319, Glenashley, 4022 Tongaat Hulett Developments creates value for all stakeholders through an all-inclusive approach to growth and development.
Copyright © Tongaat Hulett Developments